หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

Master of Science Program in Analytical chemistry

 

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Analytical Chemistry


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีวิเคราะห์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Analytical Chemistry)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Analytical Chemistry)


ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ของเคมีวิเคราะห์
ควบคู่คุณธรรม มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ สามารถเป็นผู้ทำงานวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี มีจรรยาบรรณ และคุณธรรมของนักวิจัย
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานทางด้านการวิเคราะห์
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้มีใจยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาไทยและมีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า
 7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บข้อมูลต่างๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ

 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต และศึกษาศาสตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์ เอกเคมี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 โดยให้ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเห็นควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หรือ

 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1) และ 2) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือทำวิจัยในสาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา โดยให้ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเห็นควรให้เข้าศึกษา หรือ
 4. เป็นผู้ที่กำลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1) และ 2) และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

ดร.เทพรัตน์   ลีลาสัตตรัตน์กุล
วท.ด. เคมี, ม.เชียงใหม่, 2549
วท.ม. เคมี, ม.เชียงใหม่, 2544
วท.บ. เคมีวิเคราะห์, สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล, 2542

 

ดร.กนกพร   บุญทรง
วท.ด. เคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
วท.บ. เคมีวิเคราะห์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542

 

 

 ผศ.ดร.วรพรรณ   พรมศิลา
Ph.D. Chemistry, University of Basel, Switzerland, 2550
วท.ม. เคมี, ม. เกษตรศาสตร์, 2545
วท.บ. เคมี, ม.นเรศวร , 2540

 

 

ดร.อาทิตยา   มีหนองหว้า
ปร.ด. เคมี, ม. ขอนแก่น, 2558
วท.ม. เคมีอนินทรีย์, ม. ขอนแก่น, 2551
วท.บ. เคมี, ม. ขอนแก่น, 2547

สถานที่จัดการเรียนการสอน

อาคาร 10 และอาคาร 33 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ


ทีมคณาจารย์

  ดร.วินัย   อวงพิพัฒน์
Ph.D. Chemistry, University of New South Wales, Australia, 2539
วท.ม. เคมี, ม.เชียงใหม่, 2536
วท.บ. เคมี, ม.เชียงใหม่, 2527

 

 

ดร.เทพรัตน์   ลีลาสัตตรัตน์กุล
วท.ด. เคมี, ม.เชียงใหม่, 2549
วท.ม. เคมี, ม.เชียงใหม่, 2544
วท.บ. เคมีวิเคราะห์, สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล, 2542

 

 

ดร.กนกพร   บุญทรง
วท.ด. เคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
วท.บ. เคมีวิเคราะห์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542

 

 

ดร.อุษารัตน์   คำทับทิม
วท.ด. เคมีวิเคราะห์ , ม.มหิดล, 2554
วท.ม. เคมีวิเคราะห์และอนินทรีย์ประยุกต์, ม.มหิดล, 2547
วท.บ. เคมี, ม.มหิดล, 2540

 

 

ผศ.ดร.วรพรรณ   พรมศิลา
Ph.D. Chemistry, University of Basel, Switzerland, 2550
วท.ม. เคมี, ม. เกษตรศาสตร์, 2545
วท.บ. เคมี, ม.นเรศวร , 2540

 

 

ดร.อาทิตยา   มีหนองหว้า
ปร.ด. เคมี, ม. ขอนแก่น, 2558
วท.ม. เคมีอนินทรีย์, ม. ขอนแก่น, 2551
วท.บ. เคมี, ม. ขอนแก่น, 2547

 

 

ดร.ประนัดฎา พิมสี
Ph.D. Sciences of Agro-Resources
กศ.ม. เคมี
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี

 

 

ดร.ครรชิต กำลังกล้า
วท.ด. วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
กศ.ม. ฟิสิกส์, ม. ศรีนครินทร์วิโรฒ
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์, ม. ศรีนครินทร์วิโรฒ

 

 

ดร.ฉัตรชัย พะวงษ์
วท.ด. ฟิสิกส์, ม.มหิดล, 2554
วท.ม. ฟิสิกส์, ม.เกษตรศาสตร์, 2546
กศ.บ. ฟิสิกส์, ม. ศรีนครินทร์วิโรฒ, 2542

 

โครงสร้างหลักสูตร


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
หลักสูตรแบบ แบบ ก ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก  10 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต
รวม                37 หน่วยกิต

 


หลักสูตรประกอบด้วย

 หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 

2-114-625

หลักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์

Principles of Analytical Science

2(2-0-4)

2-114-627

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแยก

Separation Science Laboratory

1(0-3-0)

2-114-628

สเปกโทรสโกปีเชิงอะตอมและโมเลกุล

Atomic and Molecular Spectroscopy

2(2-0-4)

2-114-629

 

 

ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี

เชิงอะตอมและโมเลกุล

Atomic and Molecular Spectroscopic Analysis Laboratory  

1(0-3-0)

2-114-630

การวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า

Electrochemical Analysis

2(2-0-4)

2-114-631

ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า

Electrochemical Analysis Laboratory

1(0-3-0)

2-114-653

กระบวนการวิจัย

Research Methodology

2(2-0-4)

2-114-654

 

2-118-604

วิทยาศาสตร์การแยกขั้นสูง

Advanced Separation Science

สัมมนา 1

Seminar 1

2(2-0-4)

 

1(0-3-0)

2-118-605

สัมมนา 2

Seminar 2

 1(0-3-0)

หมวดวิชาเลือก 10 หน่วยกิต

2-114-633

การวิเคราะห์อาหาร

Food Analysis

3(2-3-4)

2-114-637

การวิเคราะห์และตรวจติดตามทางสิ่งแวดล้อม

Environmental Analysis and Monitoring

3(2-3-4)

2-114-640

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 1

Selected Topics in Analytical Chemistry 1

2(2-0-4)

2-114-641

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2

Selected Topics in Analytical Chemistry 2

2(2-0-4)

2-114-642

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 3

Selected Topics in Analytical Chemistry  3

2(2-0-4)

2-114-646

การออกแบบและการสร้างไบโอเซนเซอร์

Design and Construction of Biosensors

2(2-0-4)

2-114-652

 

2-114-655

 

2-114-656

 

2-114-657

 

2-114-658

 

2-117-625

การวิเคราะห์เชิงความร้อนและเคมีรังสี

Thermal and Radiochemical Analysis

การวิเคราะห์ทางเภสัชกรรมขั้นสูง

Advanced Pharmaceutical Analysis

การวิเคราะห์โดยระบบการไหลขั้นสูง

Advanced Flow Analysis

การวิเคราะห์วัสดุและวัสดุนาโนขั้นสูง

Advanced Materials and Nanomaterials Analysis

ระบบเชิงแสงและไมโครสโกปีขั้นสูง

Advanced Optical Systems and Microscopy

การจัดการของเสียอันตราย

Hazardous Waste Management

2(2-0-4)

 

3(3-0-6)

 

2(2-0-4)

 

2(2-0-4)

 

2(2-0-4)

 

2(2-0-4)

2-117-635

นิติวิทยาศาสตร์

Forensic Science

3(2-3-4)

2-119-616

การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ

Laboratorial Quality Assurance

2(2-0-4)

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2-118-606

วิทยานิพนธ์

Thesis

12(0-0-36)


แผนการศึกษา 

                แผน ก แบบ ก  2  ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

 

ปีที่  1 / ภาคการศึกษาที่  1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

2-114-625

หลักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์

2

2

0

4

2-114-654

วิทยาศาสตร์การแยกขั้นสูง

2

2

0

4

2-114-627

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแยก

1

0

3

0

2-114-628

สเปกโทรสโกปีเชิงอะตอมและโมเลกุล

2

2

0

4

2-114-629

ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี

1

0

3

0

2-11x-xxx

วิชาเลือก

x

x

x

x

รวม

x

x

x

x

 

ปีที่  1 / ภาคการศึกษาที่  2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

2-114-630

การวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า

2

2

0

4

2-114-631

ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า

1

0

3

0

2-114-653

กระบวนการวิจัย

2

2

0

4

2-11x-xxx

วิชาเลือก

x

x

x

x

2-11x-xxx

วิชาเลือก

x

x

x

x

รวม

x

x

x

x

 

 

 

 

 

ปีที่  2 / ภาคการศึกษาที่  1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

2-118-604

สัมมนา 1

1

0

3

0

2-11x-xxx

วิชาเลือก

x

x

x

x

2-118-606

วิทยานิพนธ์

6

0

0

18

รวม

x

x

x

x

 

ปีที่  2 / ภาคการศึกษาที่  2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

2-118-605

สัมมนา 2

1

0

3

0

2-118-606

วิทยานิพนธ์

6

0

0

18

รวม

7

0

3

18

 

คำอธิบายรายวิชา

ก.  หมวดวิชาบังคับ  15  หน่วยกิต

2-114-625

หลักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์

Principles of Analytical Science

2(2-0-4)

 

รูปแบบของการวิเคราะห์ กระบวนการวิเคราะห์ การสุ่มและการจัดการตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี สถิติที่ใช้ในการแปรผลข้อมูล การทวนสอบความใช้ได้ของวิธี ปัญหาในการวิเคราะห์ทางเคมี

 

 

2-114-627

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแยก

Separation Science Laboratory

1(0-3-0)

 

การปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเทคนิคการแยกสารที่สอดคล้องกับวิชาวิทยาศาสตร์การแยกขั้นสูง

2-114-628

สเปกโทรสโกปีเชิงอะตอมและโมเลกุล

Atomic and Molecular Spectroscopy

2(2-0-4)

 

หลักการและการประยุกต์ของเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีเชิงอะตอมและโมเลกุลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการวิเคราะห์สมัยใหม่ อะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรเมทรี อะตอมมิก

แอบซอร์พชันสเปกโทรสโคปี เอกซ์เรย์ฟูลออเรสเซนต์ อัลตราไวโอเลตวิสิเบิล สเปกโทรเมทรี อินฟราเรดและรามานสเปกโทรเมทรี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ ฟลูออเรสเซนต์และฟอสฟอเรสเซนต์

2-114-629

ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปีเชิงอะตอมและโมเลกุล

Atomic and Molecular Spectroscopic Analysis Laboratory

1(0-3-0)

 

การปฏิบัติการเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีเชิงอะตอมและโมเลกุลที่สอดคล้องกับวิชา           สเปกโทรสโกปีเชิงอะตอมและโมเลกุล

 2-114-630

การวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า

Electrochemical Analysis

2(2-0-4)

 

กระบวนการที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าศักย์ และเทอร์โมไดนามิกส์ของเซลล์จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาของขั้ว ไฟฟ้าทฤษฎี วิธีปฏิบัติและการประยุกต์ในเคมีวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางเคมีไฟฟ้า  เทคนิคคอนดักโทเมทรี  เทคนิคโพเทนชิออเมทรี   เทคนิคโวลแทมเมทรี   เทคนิค

โพลาโรกราฟี เทคนิคแอมเปอร์โรเมทรี เทคนิคคูลอมเมทรี เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าปรับแปร

2-114-631

ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า

Electrochemical Analysis Laboratory

1(0-3-0)

 

การปฏิบัติการเทคนิควิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้าที่สอดคล้องกับวิชาการวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า

2-114-653

กระบวนการวิจัย

Research Methodology

2(2-0-4)

 

หลักการทำวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัย ที่มาและความสำคัญ โอกาสความเป็นไปได้ ข้อจำกัด การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต การสำรวจเอกสาร การตั้งสมมติฐาน การออกแบบ         การทดลอง และข้อจำกัด การเลือกใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม แนวทางการนำเสนอข้อมูลและข่าวสารให้กระชับ เข้าใจง่าย และน่าสนใจ การสรุปการจัดทำและนำเสนอรายงาน การอ้างอิงเอกสาร

2-114-654 

 

วิทยาศาสตร์การแยกขั้นสูง

Advanced Separation Science

2(2-0-4)       

 

พื้นฐานและทฤษฎีของเทคนิคการแยกขั้นสูง เทคนิคการสกัดแบบของเหลว-ของเหลว (LLE) การสกัดด้วยตัวทำละลายหยดเดียวปริมาณน้อย (SDME)  การสกัดแบบของเหลว-ของแข็ง (LSE)   การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (SPE)  การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อย (SPME) เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี (GC-MS)  ลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี (LC-MS) ซูเปอร์คริททิคัล ฟลูอิดโครมาโทกราฟี แคปิลลารีอิเล็กโทร-โฟรีซิส เจลฟิวเทชัน และแนวโน้มเทคนิคการแยกขั้นสูงในอนาคต

2-118-604

สัมมนา 1

Seminar 1

1(0-3-0)

 

การอภิปรายและการเสนอผลงานวิจัยทางเคมีวิเคราะห์จากสิ่งตีพิมพ์ที่เพิ่งได้รับการเผยแพร่

2-118-605

สัมมนา 2

Seminar 2

1(0-3-0)

 

การอภิปรายและการเสนอผลงานวิจัยทางเคมีวิเคราะห์จากงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหรือจากสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง 

2-118-606

วิทยานิพนธ์

Thesis

12  หน่วยกิต

 

การวิจัยและพัฒนาทางเคมีวิเคราะห์

 

ข.  หมวดวิชาเลือก  10  หน่วยกิต

2-114-633

การวิเคราะห์อาหาร

Food Analysis

3(2-3-4)

 

องค์ประกอบของอาหารและการวิเคราะห์อาหาร  สถิติที่ใช้ในการประเมินข้อมูลจาก  การวิเคราะห์  หลักการและการประยุกต์ใช้วิธีทางเคมี กายภาพ และการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร  การตรวจวัดความชื้น  การวิเคราะห์เถ้า และแร่ธาตุ  การวิเคราะห์ไขมัน  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  วิตามิน  การวัดปริมาณกรด การวิเคราะห์สี  การประเมินค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัส

2-114-637

การวิเคราะห์และตรวจติดตามทางสิ่งแวดล้อม

Environmental Analysis and Monitoring

3(2-3-4)

 

การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม   แหล่งกำเนิดของมลพิษทางน้ำ   ดิน และอากาศ    ขั้นตอน การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดินและอากาศ การเลือกวิธีการในการวิเคราะห์  การสุ่มและการเก็บตัวอย่างดิน น้ำ อากาศ  การเตรียมตัวอย่าง  การประมวลผลและรายงานผล

2-114-640

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 1

Selected Topics in Analytical Chemistry 1

2(2-0-4)

 

เรื่องที่สำคัญ หรือน่าสนใจที่เกี่ยวกับวิธีการใหม่ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในเคมีวิเคราะห์  

2-114-641

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2

Selected Topics in Analytical Chemistry 2

2(2-0-4)

 

เรื่องที่สำคัญ หรือน่าสนใจที่เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการและการประยุกต์เทคนิคขั้นสูงใหม่ๆ     ที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์  

2-114-642

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 3

Selected Topics in Analytical Chemistry 3

2(2-0-4)

 

เรื่องที่สำคัญหรือน่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการเฉพาะที่ใช้ในโครมาโทกราฟี  สเปกโทรเมตรี  เคมี ไฟฟ้า และเคมีรังสี  

2-114-646

การออกแบบและการสร้างไบโอเซนเซอร์

Design and Construction of Biosensors

2(2-0-4)

 

องค์ประกอบของไบโอเซนเซอร์ ชนิดขององค์ประกอบทางชีวภาพ ทรานสดิวเซอร์ การตรึง ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ การสร้างไบโอเซนเซอร์ทั้งที่ใช้ในระบบแบบแบทซ์ และในระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีส  เอนไซม์เซนเซอร์ ไบโอเซนเซอร์จุลชีพ ไบโอเซนเซอร์เนื้อเยื่อและอิมมูโนเซนเซอร์

2-114-652

 

การวิเคราะห์เชิงความร้อนและเคมีรังสี

Thermal and Radiochemical Analysis

2(2-0-4)

 

 

พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงความร้อน หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคเทอร์โมกราวิเมทรี    เดอริเวทีฟเทอร์โมกราวิเมทรี ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิง แคลอริเมทรี และเทอร์โมเมทริก   ไทเทรชัน ชนิดของรังสี  อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดรังสี    การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมีรังสี

2-114-655

การวิเคราะห์ทางเภสัชกรรมขั้นสูง

Advanced Pharmaceutical Analysis

3(3-0-6)

 

หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีและทางการแพทย์แบบขั้นสูง หลักการทางสถิติในการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของสารสำคัญ เมตาบอไลต์ของสารสำคัญ สารปนเปื้อนในผลิตภัณณ์ยา อาหาร พืชสมุนไพร และตัวอย่างทางชีวภาพ ขั้นตอนการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ตัวยา  เมตาบอไลต์ของตัวยาใหม่ และสารสำคัญในพืชสมุนไพร โดยใช้เทคนิคอัลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนลิควิคโครมาโทกราฟีต่อกับตัวตรวจวัดอัลตราไวโอเลต (UHPLC-UV)  ฟูลออเรสเซนต์  แมสสเปกโทรเมตรี รามานสเปกโทรเมทรี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์  แล็ปออนชิป

2-114-656

 

การวิเคราะห์โดยระบบการไหลขั้นสูง

Advanced Flow Analysis

2(2-0-4)

 

 

การวิเคราะห์แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ทางเคมีแบบสะอาด ระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส ระบบซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซิส ระบบซีเควนเชียลอินเจคชันแล็บ

ออนวาล์ว การวิเคราะห์แบบบีทอินเจคชัน และแล็ปออนชิป 

 

2-114-657

 

 

การวิเคราะห์วัสดุและวัสดุนาโนขั้นสูง

Advanced Materials and Nanomaterials Analysis

 

2(2-0-4)

 

 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี โครงสร้างของวัสดุและวัสดุนาโน ความไม่สมบูรณ์ในของแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างแบบจุลภาคทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางอะตอม และทางผลึกกับสมบัติทางกล ทางความร้อน ทางแสง ทางไฟฟ้า ทางแม่เหล็กของวัสดุและวัสดุนาโน การสังเคราะห์และการขึ้นรูปวัสดุนาโน เครื่องมือและเทคนิค               การวิเคราะห์พื้นผิววัสดุนาโนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน  แนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต   การประยุกต์วัสดุโครงสร้างระดับนาโน และงานวิจัยด้านวัสดุนาโน

2-114-658

 

ระบบเชิงแสงและไมโครสโกปีขั้นสูง

 Advanced Optical Systems and Microscopy

2(2-0-4)

 

 

เส้นใยนำแสง   เซนเซอร์    เลเซอร์กับการประยุกต์ใช้งาน   และเทคนิคทางออฟติกคัลขั้นสูง

ไมโครสโกปี สแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโกปี (SEM) สแกนนิงโพรบไมโครสโกปี (AFM & STM) ทรานซ์มิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปี (TEM)  สแกนนิงทรานส์มิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปี (STEM)  และอินเทอร์เฟอร์โรเมทรี

2-117-625

การจัดการของเสียอันตราย

Hazardous Waste Management

2(2-0-4)

 

แหล่งกำเนิด คุณลักษณะของเสียอันตราย การเก็บ การขนส่ง การลดปริมาณของเสียอันตราย เทคโนโลยีการบำบัดของเสีย การประเมินค่าความเสี่ยง การตรวจสอบมลพิษ การวางแผนป้องกันและการจัดการ การนำกลับมาใช้ใหม่

2-117-635

นิติวิทยาศาสตร์

Forensic Science

3(2-3-4)

 

ความรู้เบื้องต้น  ทฤษฎี และหลักการตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน  เพื่อช่วยเหลือการสืบสวนสอบสวน ทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในหลายสาขา  มาใช้ในการคลี่คลายคดี การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรวบรวมและรักษาวัตถุพยานจากที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานหลายประเภท

2-119-616

การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ

Laboratorial Quality Assurance

2(2-0-4)

ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ การรับรองวิทยฐานะ การควบคุมคุณภาพของผลการวิเคราะห์ทดสอบ สถิติทางการวิเคราะห์ การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ การทดลอง การปฏิบัติและการทดสอบความชานาญระหว่างห้องปฏิบัติการ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานของไทยและสากล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิทยาศาสตร์/นักเคมี/นักวิชาการ/นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ต่างๆ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพโดยใช้เครื่องมือขั้นสูง
 3. ครู อาจารย์
 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายวัสดุสารเคมี และเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

การสอบภาษาอังกฤษ

  นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์จะต้องแสดงผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้

 • TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
 • TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
 • TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
 • IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 2.5 คะแนน
 • TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
 • CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 • TOEIC (990 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 350  คะแนน 
 • ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษภายหลังการอบรม คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

 การนำเสนอผลงานของนักศึกษา

นางสาวมณฑนะ  สมเกิด  ศิษย์ปัจจุบันนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6  การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน. กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560  โดยหัวข้องานวิจัยที่นำเสนอ คือ

“การเปรียบเทียบปริมาณ Trans verbenol และ8-hydroxymenthol ที่สกัดจากใบจำปีสิรินธร โดยการกลั่นและการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์  เหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต”


ศิษย์เก่า

 

 

เสาวภา แสนอินกูร นักวิจัย
บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน และการต่อยอดการพัฒนางานวิจัยที่ทำอยู่

 

 

สมพร ติยะศรี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

 

แสงประกาย ศิริ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัทแฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด

การเรียนในหลักสูตรทำให้ได้ความรู้หลายด้านจากวิชาต่างๆ ไปปรับใช้ในงานได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้ทราบเทคนิคการวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาตร์ที่หลากหลาย สามารถปรับใช้กับเครื่องมือภายในองค์กร ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์จากการทำงานวิจัย และสามารถนำไปต่อยอดได้

 

ปริยากร ยิ้มวัฒนอดุลย์ Technical supervisor
บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด

จากการเรียนทำให้ทราบถึงวิธีการใช้งานและหลักการในการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ พร้อมทั้งวิธีในการแก้ปัญหาจากการใช้เครื่องมือนั้น ทำให้เพิ่มความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ หลังจากการเรียนภาคทฤษฏีในห้อง
ภายหลังจากเรียนจบ สามารถนำความรู้มาใช้ในงาน และนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาทำให้เกิดระบบในการทำงานของแผนก และฝ่ายที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ช่วยในสายงานอื่นๆ ในการตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีเหตุผลอีกด้วย

 

 

รติมาศ บุญล้อม ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)
บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด
ตอนที่เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงตั้งแต่เตรียมสารจนกระทั่งล้างเครื่องแก้ว ทำให้รู้ขั้นตอนการทำงานจริงและมองเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ พอได้มาทำงานทำให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาได้เป็นขั้นตอน นอกเหนือจากการแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ของงานตนเองแล้ว บางครั้งก็สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ด้วย

 

 

ศิรภัสสร์ บุณยสิทธิโสภณ Sales engineer
บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการทำงานทั้งทางด้านทฤษฎี และในเชิงปฏิบัติ โดยเป็นความรู้ที่ลึกมากขึ้น