ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประกาศเป็นคณะที่ถูกต้องตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยแบ่งโครงสร้างภายในเป็น สำนักงานคณบดี และ สาขาวิชาประกอบด้วย 3 ภาควิชา และ 11 สาขาวิชา ดังนี้

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

 1. สาขาวิชาเคมี
 2. สาขาวิชาชีววิทยา
 3. สาขาวิชาฟิสิกส์
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและความปลอดภัยของอาหาร

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
 4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 5. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง