ข่าวประกาศ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2563
รายละเอียด คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะฯ ที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาและหลากหลายในรูปแบบวิธีการรับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันซึ่งทำให้นักศึกษาใหม่บางส่วนต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการปรับตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของคณะฯ มีความพร้อมในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมีกำหนดการดังแนบ 

 

1. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ดาวน์โหลด PDF)

2. เรื่อง เปลี่ยนกำหนดเวลาการนำเสนอวิสัยทัศน์ ในการสรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ดาวน์โหลด PDF)

3. เรื่อง กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  (ดาวน์โหลด PDF)