รายงานผลความเสี่ยง แผนต่าง ๆ

* ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ กับประเด็นการปฏิรูปประเทศ (เบื้องต้น) ดาวน์โหลด
** ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ดาวน์โหลด
***แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ดาวน์โหลด