ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การผลิตบัณฑิตสู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์


กลยุทธ์

 • เปิดหลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

 • พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ และอัตลักษณ์ของคณะ

 • พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 • พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาและบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ

 • พัฒนาระบบการฝึกงาน/สหกิจทั้งในและต่างประเทศ

 • จัดตั้งศูนย์เครื่องมือ/ศูนย์พัฒนาเครื่องมือ/ศูนย์ผลิตเอกสารการสอน

 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการใช้ครุภัณฑ์และสร้างความเชียวชาญด้านวิชาการในสถานศึกษาและสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

 • ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยสอน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

กลยุทธ์

 • สนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากร
 • สร้างงานวิจัยที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์
 • ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปเผยแพร่และหรือไปใช้ประโยชน์
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์

กลยุทธ์

 • พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบความต้องการของชุมชน
 • ส่งเสริมบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยและนวัตกรรม
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • จัดตั้งศูนย์ทดสอบ / ศูนย์ให้คำปรึกษา

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์
กลยุทธ์

 • พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และทรัพยากร (บุคลากร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์)
 • จัดหารายได้จากผลงานของอาจารย์และนักศึกษา
 • พัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตราฐาน
 • ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 • ส่งเสริมการสร้างผลงานอาจารย์และนักศึกษา
 • ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา
 • ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ของคณะ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์

 • บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
 • ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการบริการ


กลยุทธ์

 • จัดการเรียนการสอนระดับรายวิชา หลักสูตรระยะสั้น ด้านอุตสาหกรรมบริการ
 • สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยที่ตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี / องค์ความรู้จากการวิจัยที่ตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่
 • ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้