หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์  คำทับทิม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  วุฒิกนกกาญจน์ นายอลงกรณ์  อยู่สำราญ
หัวหน้าสาขาวิชา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะฯ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     
 
รองศาสตราจารย์ปิยนุช   นาคพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล   วรสิษฐ นางสาวณิชชาอร   ชูเมือง 
     
     
ดร.กนกพร  บุญทรง ดร.เทพรัตน์  ลีลาสัตตรัตน์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศรี  ไพศาลอุดมศิลป์
ผช.คณบดีฝ่ายวิชาการ    
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ  พรมศิลา ดร.วันทนา  มงคลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย
    ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
     
 
อาจารย์รัฐพล  หงส์เกรียงไกร อาจารย์บุญชัย  ด้วงสวัสดิ์ ดร.สุรชัย  งามรัตนไพบูลย์