สาขาวิชาเคมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์  คำทับทิม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  วุฒิกนกกาญจน์ อาจารย์อลงกรณ์  อยู่สำราญ
หัวหน้าสาขาวิชา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะฯ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     
 
รองศาสตราจารย์ปิยนุช   นาคพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล   วรสิษฐ อาจารย์ณิชชาอร   ชูเมือง 
     
     
ดร.กนกพร  บุญทรง ดร.เทพรัตน์  ลีลาสัตตรัตน์กุล อาจารย์รัฐพล  หงส์เกรียงไกร
ผช.คณบดีฝ่ายวิชาการ    
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ  พรมศิลา ดร.วันทนา  มงคลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย
    ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
     
   
ดร.สุรชัย  งามรัตนไพบูลย์ อาจารย์บุญชัย  ด้วงสวัสดิ์