สาขาวิชาเคมี  
รองศาสตราจารย์ปิยนุช  นาคพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  วุฒิกนกกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่สำราญ
หัวหน้าสาขาวิชา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะฯ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ คำทับทิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย ดร.ณิชชาอร   ชูเมือง 
   ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ  
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  บุญทรง ดร.เทพรัตน์  ลีลาสัตตรัตน์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐพล  หงส์เกรียงไกร
ผช.คณบดีฝ่ายวิชาการ    
 (ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ  พรมศิลา ดร.วันทนา  มงคลวิสุทธิ์ อาจารย์บุญชัย  ด้วงสวัสดิ์