สาขาวิชาเคมี  
รองศาสตราจารย์ปิยนุช  นาคพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  วุฒิกนกกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่สำราญ
หัวหน้าสาขาวิชา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะฯ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ คำทับทิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล   วรสิษฐ ดร.ณิชชาอร   ชูเมือง 
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  บุญทรง ดร.เทพรัตน์  ลีลาสัตตรัตน์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐพล  หงส์เกรียงไกร
ผช.คณบดีฝ่ายวิชาการ    
 (ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ  พรมศิลา ดร.วันทนา  มงคลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย
    ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
     
   
อาจารย์บุญชัย  ด้วงสวัสดิ์