สาขาวิชาชีววิทยา  
ดร.ฤทัยรัตน์  สุทธิสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ชินสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุภัทร  ตางาม
หัวหน้าสาขาวิชา    
     
อาจารย์สาโรช  เจริญศักดิ์ ดร.นิสิต  เรืองสว่าง ดร.พิชามญชุ์  น้อยสุวรรณ
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
     
 
ดร.ธิติภพ  สุทธิวิเศษ อาจารย์วาสนา  พรรณเทวี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ดวงสุรีย์  แสนสีระ
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชณี   ศรีคำสุข ดร.พลวัต  นิวเคลียร์
อาจารย์เพ็ชร สุธิภรณ์