สาขาวิชาชีววิทยา  
ดร.ฤทัยรัตน์  สุทธิสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ชินสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุภัทร  ตางาม
หัวหน้าสาขาวิชา    
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธวิช  อินทรพันธุ์ ดร.นิสิต  เรืองสว่าง ดร.พิชามญชุ์  น้อยสุวรรณ
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
     
     
อาจารย์สาโรช   เจริญศักดิ์ อาจารย์วาสนา  พรรณเทวี ดร.ดวงสุรีย์  แสนสีระ
     
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชณี   ศรีคำสุข อาจารย์ธิติภพ   สุทธิวิเศษ ดร.พลวัต  นิวเคลียร์
     
     
     
อาจารย์เพ็ชร  สุธิภรณ์