สาขาวิชาชีววิทยา  
ดร.ฤทัยรัตน์  สุทธิสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณี   ศรีคำสุข ดร.พลวัต  นิวเคลียร์
หัวหน้าสาขาวิชา  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
     
อาจารย์สาโรช  เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต  เรืองสว่าง ดร.พิชามญชุ์  น้อยสุวรรณ
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
     
 
ดร.ธิติภพ  สุทธิวิเศษ อาจารย์วาสนา  พรรณเทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสุรีย์  แสนสีระ
     
     
ดร.พัชราภรณ์ หุ่นดี ดร.วีระ ทองเนตร อาจารย์เพ็ชร สุธิภรณ์