สาขาวิชาชีววิทยา  
ดร.ฤทัยรัตน์  สุทธิสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ชินสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุภัทร  ตางาม
หัวหน้าสาขาวิชา    
     
อาจารย์สาโรช  เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต  เรืองสว่าง ดร.พิชามญชุ์  น้อยสุวรรณ
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
     
 
ดร.ธิติภพ  สุทธิวิเศษ อาจารย์วาสนา  พรรณเทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสุรีย์  แสนสีระ
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณี   ศรีคำสุข ดร.พลวัต  นิวเคลียร์ อาจารย์เพ็ชร สุธิภรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
     
     
   
ดร.พัชราภรณ์ หุ่นดี