สาขาวิชาฟิสิกส์  
ดร. ดิเรก  บุญธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภศิลป์  เฟื่องฟุ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ครรชิต  กำลังกล้า
หัวหน้าสาขา หัวหน้าภาควิชา  
     
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  พะวงษ์ ดร.ชุติมา  ภาคสัญไชย ดร.ชุติมา  อุปถัมภ์
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช  ภักดี ดร.จิระวัฒน์  จันทรังษี อาจารย์อภิชาติ  พองพลา
     
     
   
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภัทริณี   ไวท์ ดร.ผิวพรรณ  ประจันทร์ศรี ดร.เฟื่องฟ้ากาญจน์  ชูตระกูลวงศ์