สาขาวิชาฟิสิกส์  
ดร. ดิเรก  บุญธรรม อาจารย์ศุภศิลป์  เฟื่องฟุ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ครรชิต  กำลังกล้า
หัวหน้าสาขา หัวหน้าภาควิชา  
     
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  พะวงษ์ ดร.ชุติมา  ภาคสัญไชย ดร.ชุติมา  อุปถัมภ์
     
     
ดร.อุดมเดช  ภักดี ดร.จิระวัฒน์  จันทรังษี อาจารย์อภิชาติ  พองพลา
     
     
   
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภัทริณี   ไวท์ ดร.ผิวพรรณ  ประจันทร์ศรี