สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร  
ดร.สวรักษ์   จันทรเทพธิมากุล อาจารย์อาฒยา  สันตะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติศาสตร์  กระบวน
หัวหน้าสาขา    
     
 
ดร.พุดกรอง  พันธุ์อุโมงค์ ดร.นฤมล  จอมมาก  
      

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries