สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร  
อาจารย์อาฒยา   สันตะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทธิรา  เลิศปฤงคพ อาจารย์สวรักษ์  จันทรเทพธิมากุล
หัวหน้าสาขา    
     
 
ดร.กิติศาสตร์  กระบวน ดร.พุดกรอง  พันธุ์อุโมงค์ ดร.นฤมล  จอมมาก