สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร  
อาจารย์อาฒยา   สันตะกุล อาจารย์สวรักษ์  จันทรเทพธิมากุล ดร.กิติศาสตร์  กระบวน
หัวหน้าสาขา    
     
   
ดร.พุดกรอง  พันธุ์อุโมงค์ ดร.นฤมล  จอมมาก