หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม  
ดร.วินัย  อวงพิพัฒน์ ดร.ประนัดฎา  พิมสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา  มีหนองหว้า
หัวหน้าสาขาวิชา    หัวหน้าภาค
     
อาจารย์วรงค์พร  รัตนบุญ อาจารย์ภัสสร  ศรีเทพ อาจารย์วรรณิสา  แก้วบ้านกรูด 
     
     

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries