หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม  
ดร.วินัย  อวงพิพัฒน์ ดร.ประนัดฎา  พิมสี ดร.อาทิตยา  มีหนองหว้า
หัวหน้าสาขาวิชา    
     
     
นางสาววรงค์พร  รัตนบุญ นางสาวภัสสร  ศรีเทพ