หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม  
ดร.วินัย  อวงพิพัฒน์ ดร.ประนัดฎา  พิมสี ดร.อาทิตยา  มีหนองหว้า
หัวหน้าสาขาวิชา    
     
อาจารย์วรงค์พร  รัตนบุญ อาจารย์ภัสสร  ศรีเทพ อาจารย์วรรณิสา  แก้วบ้านกรูด