สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
อาจารย์นุชริน  ทองพูล อาจารย์สุภาพร  จันทร์คง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรีฑายุทธ  เพิงใหญ่
หัวหน้าสาขา รองผู้อำนวยการสำนังานวิชาการและงานทะเบียน  
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมฟ้า  นาคโต อาจารย์สุพจน์   สระทองหลาง อาจารย์จตุพล  ขาวฟอง
 หัวหน้าภาควิชา    
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  วรรณโภคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร  กรอบทอง
     
     
ดร.ภิรดี  ฤทธิเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรวิชญ์  รัตนพลที ดร.วิกานดา   สุภาสนันท์
     
     
ดร.วรรณวดี  สุขแจ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี  จำเริญภิญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   เผ่าชู
     
     
 
ดร.ปราโมทช์  ฉลองรัตนสกุล อาจารย์ประเสริฐ  อยู่สำราญ