สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ดร.นุชริน  ทองพูล อาจารย์สุภาพร  จันทร์คง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมฟ้า  นาคโต
หัวหน้าสาขา รองผู้อำนวยการสำนังานวิชาการและงานทะเบียน   หัวหน้าภาควิชา
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์ อาจารย์สุพจน์   สระทองหลาง ดร.จตุพล  ขาวฟอง
รองอธิการบดี    
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  วรรณโภคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรดี  มีสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร  กรอบทอง
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   เผ่าชู ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรวิชญ์  รัตนพลที ดร.วิกานดา   สุภาสนันท์
     
     
ดร.วรรณวดี  สุขแจ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี  จำเริญภิญโญ ดร.ปราโมทช์  ฉลองรัตนสกุล
     
     
   
อาจารย์ประเสริฐ  อยู่สำราญ    
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร    
(งานควบคุมภายในและสารสนเทศ)