สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ดร.จตุพล ขาวฟอง อาจารย์สุภาพร  จันทร์คง  ดร.นุชริน  ทองพูล
หัวหน้าสาขา รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและงานทะเบียน หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และ
     วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี  จำเริญภิญโญ อาจารย์สุพจน์   สระทองหลาง อาจารย์ประเสริฐ  อยู่สำราญ
      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
     (งานควบคุมภายในและสารสนเทศ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   เผ่าชู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรดี  มีสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร  กรอบทอง
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรวิชญ์  รัตนพลที ดร.วรรณวดี  สุขแจ่ม ดร.วิกานดา   สุภาสนันท์
     
     
   
ดร.ปราโมทช์  ฉลองรัตนสกุล