สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์ ดร.ปิยะ  ถิรพันธุ์เมธี อาจารย์กุลชยา  พงษ์แสวง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าสาขา หัวหน้างานประกันคุณภาพ
     
อาจารย์ชาญวิทย์  มุสิกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์   ภัยวิมุติ อาจารย์ศรีสุดา  สรนันต์ศรี
    ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
     
อาจารย์สถิระ   ชัยชนะกลาง อาจารย์สุรีพร  นวลนิ่ม อาจารย์ชนาเนตร   อรรถยุกติ
     
     
อาจารย์สิริอร   นุชผดุง อาจารย์ฉัตรชัย  รักถิ่น อาจารย์มนรดา   ศิริมงคล
     
     
 
อาจารย์นิลุบล  บุตรไชย ดร.อรสา  พัสดุ นายศุภฤกษ์  ฉัตรธนโชติ