สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์ ดร.ปิยะ  ถิรพันธุ์เมธี อาจารย์กุลชยา  พงษ์แสวง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
     (งานบริการวิชาการและงานประกันคุณภาพ)
อาจารย์ชาญวิทย์  มุสิกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์   ภัยวิมุติ ดร.อรสา  พัสดุ
    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  หัวหน้าสาขา
     
อาจารย์ศรีสุดา  สรนันต์ศรี อาจารย์สุรีพร  นวลนิ่ม อาจารย์ชนาเนตร   อรรถยุกติ
     
     
อาจารย์สถิระ   ชัยชนะกลาง อาจารย์ฉัตรชัย  รักถิ่น อาจารย์มนรดา   ศิริมงคล
     
     
 
อาจารย์นิลุบล  บุตรไชย อาจารย์สิริอร   นุชผดุง นายศุภฤกษ์  ฉัตรธนโชติ