สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  
อาจารย์ประภาภรณ์  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา  เสาร์สิงห์ อาจารย์บุรณี   อดิศรพันธ์กุล
หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและอุตสาหกรรม   
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีภรณ์   วัฒนจินดา  ดร.พรรัก  เชาวนโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนชัยต์ น้อยคำสิน
     
     
 ดร.อิทธิณัฐ  ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์วรัศมน  เชื้อฟัก อาจารย์วิสุทธิ์  แซ่แต้
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     
     
     
อาจารย์ชญานิษฐ์  วงษ์ทองดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรกร ผดุง  
     
      

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries