สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  
อาจารย์มนต์ชัย  น้อยคำสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา  เสาร์สิงห์ อาจารย์บุรณี   อดิศรพันธ์กุล
หัวหน้าสาขาวิชา    
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีภรณ์   วัฒนจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร  ผดุง  อาจารย์ประภาภรณ์  แสงสุวรรณ
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ   เลิศจันทรางกูร อาจารย์วรัศมน  เชื้อฟัก อาจารย์วิสุทธิ์  แซ่แต้