สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  
อาจารย์ประภาภรณ์  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา  เสาร์สิงห์ อาจารย์บุรณี   อดิศรพันธ์กุล
หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและอุตสาหกรรม   
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีภรณ์   วัฒนจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร  ผดุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนชัยต์ น้อยคำสิน
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ   เลิศจันทรางกูร อาจารย์วรัศมน  เชื้อฟัก อาจารย์วิสุทธิ์  แซ่แต้
     
     
     
อาจารย์ชญานิษฐ์  วงษ์ทองดี   ดร.พรรัก  เชาวนโยธิน  ดร.อิทธิณัฐ  ตันติวิทิตพงศ์
   ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์