สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์  
อาจารย์ปฏิพากย์  ปุ่นอุดม ดร.สุรวิทย์  นันทการัตน์ อาจารย์นชพรรณ  จั่นทอง
หัวหน้าสาขาวิชา ผช.คณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
     
 
อาจารย์อนัญญา  ไทยบุญนาค อาจารย์ประภาพร   ร้อยพรมมา อาจารย์สุวรรณา   รุ่งเรือง 
 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์คณะฯ