สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์  
อาจารย์ปฏิพากย์  ปุ่นอุดม ดร.สุรวิทย์  นันทการัตน์ อาจารย์นชพรรณ  จั่นทอง
หัวหน้าสาขาวิชา ผช.คณบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป  
   (ด้านสถานที่และศิลปวัฒนธรรม)  
อาจารย์อนัญญา  ไทยบุญนาค อาจารย์ประภาพร   ร้อยพรมมา อาจารย์สุวรรณา   รุ่งเรือง 
ผู้คณบดีฝ่ายบริหาร    
(งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)