หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  
อาจารย์อ้อมใจ   บุษบง อาจารย์ปริญญา   สัญญะเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีรัตน์  สร้อยศรี
หัวหน้าสาขา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
     
 
อาจารย์พรรัก  เชาวนโยธิน ดร.อิทธิณัฐ  ตันติวิทิตพงศ์  ว่าที่ ร.ต. ภัทรวรรธน์  ไกรปิยเศรษฐ์