หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีรัตน์  สร้อยศรี อาจารย์ปริญญา   สัญญะเดช ดร.พรรัก  เชาวนโยธิน
หัวหน้าสาขา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
     
 
ดร.อิทธิณัฐ  ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์อ้อมใจ   บุษบง  ว่าที่ ร.ต. ภัทรวรรธน์  ไกรปิยเศรษฐ์
     
     
     
นายทิฐฐาน  เนียมชูชื่น นางเกรียงไกร  พละสนธิ