หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีรัตน์  สร้อยศรี อาจารย์ปริญญา   สัญญะเดช ดร.พรรัก  เชาวนโยธิน
หัวหน้าสาขา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
     
ดร.อิทธิณัฐ  ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์อ้อมใจ   บุษบง  ว่าที่ ร.ต. ภัทรวรรธน์  ไกรปิยเศรษฐ์
     
     
 
อาจารย์ทิฐฐาน  เนียมชูชื่น อาจารย์เกรียงไกร  พละสนธิ