สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
อาจารย์สมชาย   ดิษฐาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยมิตร  แสวงมงคล อาจารย์สมศักดิ์  สิริเสาวลักษณ์
หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา  
     
 
อาจารย์อรัญ   มะลิทอง อาจารย์โสภา  หนูแดง อาจารย์นงค์นุช  กลิ่นพิกุล
     
     
 
อาจารย์วิไลลักษณ์  ชูช่วย อาจารย์พรพิมล  บาลี