สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
อาจารย์สมชาย   ดิษฐาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยมิตร  แสวงมงคล ดร.โสภา  หนูแดง
หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา  
     
 
อาจารย์อรัญ   มะลิทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช  กลิ่นพิกุล ดร.วิไลลักษณ์  บินดาร์
     
     
 
อาจารย์พรพิมล  บาลี  อาจารย์เสน่ห์  สำเภาเงิน