สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ  
ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ แดงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   พรมาลัยรุ่งเรือง
หัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
     
อาจารย์กิตติ   จรินทร์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชัย    สงวนทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สูนฤต  เงินส่งเสริม
     
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก  กาญจนรูจี อาจารย์สุริยา  สงค์อินทร์  อาจารย์กานดา คล้ายวรรณะ
  ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา