เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  
   
   นางสาวประพีร์พร   แดงทองดี  
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
  หัวหน้าสำนักงาน  
     
นางสาวจินตนา  ช่างถม นางสาวสุพร   ม่วงขวัญ นางสาวนันทนา  แก้วเกษการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิชาการ งานการเงิน งานบุคลากร ครุภัณฑ์
     
นางสาวจิดาภา  ชื่นสงวน นายนัทธร  นามแดง นางสาวนงลักษณ์   เสือทุ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน งานสารสนเทศ งานวิชาการ งานประกันคุณภาพ งานสารบรรณ
     
นายลภน  ทองเกตุ นางสาวขนิษฐา  โพธิ์มณี นางสาวจิรวรรณ  ดำเอียด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
งานกิจการทั่วไป งานภาควิชา งานพัสดุ วัสดุ จนท.ภาควิชา
นายบุญโชติ  ขันติมุติพร นายสมชาติ   หอมหงษ์ นางศรีสอางค์    สินธุเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ
จนท.ภาควิชา งานซ่อมบำรุง งานพัสดุ วัสดุ
     
นายวิสิฐ  ตั้งสถิตกุล นางสาวปิ่นอนงค์  โพธิวัฒน์ นายวรัช   ตันติวงศ์
เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
สาขาโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สาขาเคมี สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
     
นายมงคล   รัตนวิเชียร นางยุพิน  ชุ่มชื่น นางเตือนใจ  ภวภูตานนท์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักการภารโรง นักการภารโรง
     
นางประทีป  ศรีโมรา นางสาววัลยา  ทองแย้ม นางสาวรุ่งฤดี  พรมภักดิ์
นักการภารโรง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป พนักงานบริการเอกสารทั่วไป