เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  
 

 
     
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
  หัวหน้าสำนักงาน  
     
นางสาวจินตนา  ช่างถม นางสาวสุพร   ม่วงขวัญ นางสาวนันทนา  แก้วเกษการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิชาการ งานการเงิน งานบุคลากร ครุภัณฑ์
     
นางสาวจิดาภา  ชื่นสงวน นายนัทธร  นามแดง นางสาวนงลักษณ์   เสือทุ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน งานสารสนเทศ งานวิชาการ งานประกันคุณภาพ งานสารบรรณ
     
 
นายลภน  ทองเกตุ นางสาวขนิษฐา  โพธิ์มณี  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานกิจการทั่วไป งานภาควิชา งานพัสดุ วัสดุ  
   
นายบุญโชติ  ขันติมุติพร นางสาวจิรวรรณ  ดำเอียด นางสาวณภัสสร  พุกบุญมี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จนท.ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จนท.ภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  จนท.ภาควิชาวิทยาศาสตร์
     
   
นางสาวปิ่นอนงค์  โพธิวัฒน์ นายวรัช   ตันติวงศ์   นายสมชาติ   หอมหงษ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  ลูกจ้างประจำ 
สาขาเคมี สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  งานซ่อมบำรุง
     
นายมงคล   รัตนวิเชียร นางยุพิน  ชุ่มชื่น นางเตือนใจ  ภวภูตานนท์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักการภารโรง นักการภารโรง
     
นางประทีป  ศรีโมรา นางสาววัลยา  ทองแย้ม นางสาวรุ่งฤดี  พรมภักดิ์
นักการภารโรง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป พนักงานบริการเอกสารทั่วไป