เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  
 

 
  นายลภน ทองเกตุ   
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
  หัวหน้าสำนักงาน , งานกิจการทั่วไป  
     
นางสาวจินตนา  ช่างถม นางสาวสุพร   ม่วงขวัญ นางสาวนันทนา  แก้วเกษการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิชาการ งานการเงิน งานบุคลากร ครุภัณฑ์
     
นางสาวจิดาภา  ชื่นสงวน นายนัทธร  นามแดง นางสาวนงลักษณ์   เสือทุ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน งานสารสนเทศ งานวิชาการ งานประกันคุณภาพ งานสารบรรณ
     
   
นางสาวขนิษฐา โพธิ์มณี  นางสาวณัชชา ดวงพลอย  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
งานพัสดุ วัสดุ    
 

นายบุญโชติ  ขันติมุติพร นางสาวจิรวรรณ  ดำเอียด นางสาวณภัสสร  พุกบุญมี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จนท.ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จนท.ภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  จนท.ภาควิชาวิทยาศาสตร์
     
 
นางสาวปิ่นอนงค์  โพธิวัฒน์ นายวรัช   ตันติวงศ์ นางสาวบัณฑิตา ศรีทอง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
สาขาเคมี สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
     
 
นายเชาวลิตร์ นาคไธสง นางยุพิน  ชุ่มชื่น นางเตือนใจ  ภวภูตานนท์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักการภารโรง นักการภารโรง
สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ     
นางประทีป  ศรีโมรา นางสาววัลยา  ทองแย้ม นางสาวรุ่งฤดี  พรมภักดิ์
นักการภารโรง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
     
     
     
     
     
     
     
     

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries