ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   
  ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  วุฒิกนกกาญจน์ ดร.ปิยะ  ถิรพันธุ์เมธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ แดงศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
     
ดร.สุรวิทย์  นันทการัตน์ ดร.พิชามญชุ์  น้อยสุวรรณ อาจารย์ปริญญา   สัญญะเดช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป (ด้านอาคาร) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     
   
ดร.กนกพร  บุญทรง    
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ    
     
อาจารย์กุลชยา  พงษ์แสวง อาจารย์ประเสริฐ  อยู่สำราญ อาจารย์อนัญญา  ไทยบุนนาค 
 หัวหน้างานด้านประกันคุณภาพ หัวหน้างานควบคุมภายในและป้องกันการทุจริต หัวหน้างานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
     
     
  หัวหน้าภาควิชา  
อาจารย์ศุภศิลป์  เฟื่องฟุ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมฟ้า  นาคโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยมิตร  แสวงมงคล
หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาคคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าภาคเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม
     
     
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
 ภาควิทยาศาสตร์    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์  คำทับทิม อาจารย์ฤทัยรัตน์  สุทธิสุวรรณ ดร. ดิเรก  บุญธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
     
     
 
อาจารย์อาฒยา   สันตะกุล ดร.วินัย  อวงพิพัฒน์  
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม  
     
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์    
 
อาจารย์นุชริน  ทองพูล อาจารย์ศรีสุดา  สรนันต์ศรี  
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
     
 ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม    
อาจารย์มนต์ชัย น้อยคำสิน อาจารย์ปฏิพากย์  ปุ่นอุดม อาจารย์สุริยา  สงค์อินทร์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
     
 
อาจารย์สมชาย   ดิษฐาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีรัตน์ สร้อยศรี  
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง