สาขา

ชื่อปริญญา

หลักสูตร

เคมี
Chemistry

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)

ปริญญาตรี 4 ปี

วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)

ปริญญาตรี 4 ปี

เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)

ปริญญาตรี 4 ปี

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
Food Safety Management and Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร)
Bachelor of Science (Food Safety Management and Technology)

ปริญญาตรี 4 ปี

เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
Furniture Technology and Design

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ)
Bachelor of Technology (Furniture Technology and Design)

ปริญญาตรี 4 ปี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial Product Design

เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
Bachelor of Technology (Industrial Product Design)

ปริญญาตรี 4 ปี

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
Photography and Cinematography Technology

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์)
Bachelor of Technology (Photography and Cinematography Technology)

ปริญญาตรี 4 ปี

เทคโนโลยีการพิมพ์
Printing Technology

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
Bachelor of Technology (Printing Technology)

ปริญญาตรี 4 ปี

เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
Television and Radio Broadcasting Technology

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)
Bachelor of Technology (Television and Radio Broadcasting Technology)

ปริญญาตรี 4 ปี

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
Health Science and Aesthetic

เทคโนโลยีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม)
Bachelor of Technology (Health Science and Aesthetic)

ปริญญาตรี 4 ปี

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries