สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  
นางประภาภรณ์  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา  เสาร์สิงห์ นางบุรณี   อดิศรพันธ์กุล
หัวหน้าสาขาวิชา ผช.คณบดีด้านประกันคุณภาพ  
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีภรณ์   วัฒนจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร  ผดุง นายมนต์ชัย  น้อยคำสิน
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ   เลิศจันทรางกูร นางวรัศมน  เชื้อฟัก นางสาวเอมอร   ชนะกุล
     
     
   
นายวิสุทธิ์  แซ่แต้