ยุทธศาสตร์และแผนต่าง ๆ

  • แผนปฏิบัติงาน


* ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ กับประเด็นการปฏิรูปประเทศ (เบื้องต้น) ดาวน์โหลด
** ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ดาวน์โหลด
***แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ดาวน์โหลด


งบประมาณ

 


ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
    - โครงการพัฒนาบุคลากร              ดาวน์โหลด
    - โครงการบริการวิชาการ               ดาวน์โหลด
    - โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   ดาวน์โหลด