ผลงานการตีพิมพ์บทความวิจัย

———————————————-

ฐานข้อมูล Scopus Q1

ฐานข้อมูล Scopus Q2 

ฐานข้อมูล Scopus Q4

ฐานข้อมูล Scopus