ดร.วรรณวดี  สุขแจ่ม
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail : vanvadee.s@mail.rmutk.ac.th
ดร.นุชริน  ทองพูล
(หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์)
E-mail : nucharin.t@mail.rmutk.ac.th
นางสุภาพร  จันทร์คง
(รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
E-mail : supaporn.c@mail.rmutk.ac.th
นายสุพจน์  สระทองหลาง
E-mail : suphot.s@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล  ขาวฟอง
E-mail : chatuphol.k@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรดี  มีสวัสดิ์
E-mail : piradee.r@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร  กรอบทอง
E-mail : varaporn.k@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  เผ่าชู
E-mail : prasert.p@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทช์  ฉลองรัตนสกุล
E-mail : pramote.c@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรวิชญ์  รัตนพลที
E-mail : jaturawit.r@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา  สุภาสนันท์
E-mail : wikanda.s@mail.rmutk.ac.th
นายประเสริฐ  อยู่สำราญ
E-mail : prasert.y@mail.rmutk.ac.th