นางสาวมนรดา  ศิริมงคล
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : monrada.s@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ภัยวิมุติ
(รองอธิการบดี)
E-mail : nopparat.p@mail.rmutk.ac.th
ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์
E-mail : thawatchai.s@mail.rmutk.ac.th
ดร.ปิยะ  ถิรพันธุ์เมธี
E-mail : piya@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา  พัสดุ
E-mail : orasa.p@mail.rmutk.ac.th
นายฉัตรชัย  รักถิ่น
E-mail : chatchai.r@mail.rmutk.ac.th
นางกุลชยา  พงษ์แสวง
E-mail : kulchaya.p@mail.rmutk.ac.th
นางศรีสุดา  สรนันต์ศรี
E-mail : srisuda.s@mail.rmutk.ac.th
นายชาญวิทย์  มุสิกะ
E-mail : chanwit@mail.rmutk.ac.th
นางสาวชนาเนตร  อรรถยุกติ
E-mail : chananate@mail.rmutk.ac.th
นางสาวสุรีพร  นวลนิ่ม
E-mail : sureeporn.n@mail.rmutk.ac.th
นายสถิระ  ชัยชนะกลาง
E-mail : sathera.ch@mail.rmutk.ac.th
นางสาวนิลุบล   บุตรไชย
E-mail : nilubon.b@mail.rmutk.ac.th
นายศุภฤกษ์  ฉัตรธนโชติ
E-mail : supharoek.c@mail.rmutk.ac.th
นางสาวสิริอร  นุชผดุง
E-mail : sirion.n@mail.rmutk.ac.th