นายทิฐฐาน     เนียมชูชื่น
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน
E-mail : thittahn.n@mail.rmutk.ac.th
นายปริญญา    สัญญะเดช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
E-mail : parinya.s@mail.rmutk.ac.th
นายวิสิฐ   ตั้งสถิตกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : wisit.t@mail.rmutk.ac.th
นายเกรียงไกร    พละสนธิ

E-mail : kriangkrai.p@mail.rmutk.ac.th
นางสาวอ้อมใจ    บุษบง
E-mail : ormchai.b@mail.rmutk.ac.th
ว่าที่ร้อยตรีภัทรวรรธน์    ไกรปิยเศรษฐ์
E-mail : Pattarawat.k@mail.rmutk.ac.th
นางสาวรัตติพร    ณ นคร
E-mail : rattiporn.n@mail.rmutk.ac.th