ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ผู้ประกอบการที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

1

จำนวนรองศาสตราจารย์

34

จำนวนผู้ช่วยศาสตราจารย์

35

รวมผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา / หลักสูตร

10

สาขาวิชา

2

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

website เดิม

เครือข่ายออนไลน์