3

จำนวนรองศาสตราจารย์

40

จำนวนผู้ช่วยศาสตราจารย์

43

รวมผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เครือข่ายออนไลน์