ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผิวพรรณ    ประจันทร์ศรี

หัวหน้าหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail : piewpan.p@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช    ภักดี
หัวหน้าวิชาฟิสิกส์
E-mail : udomdej.p@mail.rmutk.ac.th
ดร.ดิเรก   บุญธรรม
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย
E-mail : direk.b@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา    อุปถัมภ์
E-mail : chutima.o@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระวัฒน์    จันทรังษี
E-mail : chirawat.c@mail.rmutk.ac.th