ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา    ภาคสัญไชย
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
E-mail : chutima.p@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต    กำลังกล้า
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail : kanchit.k@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผิวพรรณ    ประจันทร์ศรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail : piewpan.p@mail.rmutk.ac.th
นายอภิชาติ    พองพลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายด้านพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
E-mail : apichard.p@mail.rmutk.ac.th
ดร.ดิเรก   บุญธรรม
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย
E-mail : direk.b@mail.rmutk.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช    ภักดี
E-mail : udomdej.p@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย   พะวงษ์
E-mail : chutchai.p@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริณี   ไวท์
E-mail : pattarinee.w@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภศิลป์    เฟื่องฟุ้ง
E-mail : supasil.f@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา    อุปถัมภ์
E-mail : chutima.o@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระวัฒน์    จันทรังษี
E-mail : chirawat.c@mail.rmutk.ac.th
ดร.เฟื่องฟ้ากาญจน์    ชูตระกูลวงศ์
E-mail : fueangfakan.c@mail.rmutk.ac.th