เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวณัชชา   ดวงพลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสำนักงานคณบดี งานเลขานุการ
E-mail : natcha.d@mail.rmutk.ac.th
นางสาวสุพร   ม่วงขวัญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานปฏิบัติงานทั่วไป

งานการเงินและพัสดุ
E-mail : suporn.m@mail.rmutk.ac.th
นางสาวนันทนา   แก้วเกษการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
งานบุคลากร และ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ 
E-mail : nanthana.k@mail.rmutk.ac.th
นางสาวจิดาภา  ชื่นสงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน
งานสารสนเทศ
E-mail : chidapa.c@mail.rmutk.ac.th
นางสาวนงลักษณ์  เสือทุ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ
E-mail : nongluk.s@mai.rmutk.ac.th
นางสาวขนิษฐา  โพธิ์มณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ
E-mail : khanitha.p@mail.rmutk.ac.th
นายนัทธร  นามแดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานงานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
E-mail : nutthon.n@mail.rmutk.ac.th
นางสาวจินตนา   ช่างถม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิชาการ
E-mail : jintana.c@mail.rmutk.ac.th
นายลภน   ทองเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานกิจการทั่วไป
E-mail : lapon.t@mail.rmutk.ac.th

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นายบุญโชติ   ขันติมุติพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : boonchot.k@mail.rmuitk.ac.th
นางสาวจิรวรรณ   ดำเอียด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม
E-mail : chirawan.d@mail.rmutk.ac.th
นางสาวณภัสสร   พุกบุญมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และ งานประชาสัมพันธ์
E-mail : napatsorn.p@mail.rmutk.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา

นางสาวปิ่นอนงค์   โพธิวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำสาขาวิชาเคมี
E-mail : pinanong.p@mail.rmutk.ac.th
นายวรัช   ตันติวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
E-mail : waruch.t@mail.rmutk.ac.th
นางสาวบัญฑิตา   ศรีทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน
นางสาวรุ่งฤดี   พรมภักดิ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประจำสำนักงานคณบดี
นางสาววัลยา   ทองแย้ม
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประจำสาขาวิชาทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
นางสาวทิพวัลย์   วงศ์เนียม
พนักงานสถานที่ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
นายเชาวลิตร์   นาคไธสง
พนักงานประจำห้องทดลอง
ประจำสาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
นางสาวเพ็ญศรี  สืบศิริ
พนักงานสถานที่
ประจำสาขาวิชาเคมี
    
นางสาวประเทือง ฉาสันเทียะ
พนักงานสถานที่
ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร