การขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

คู่มือการตัดคะแนนความประพฤติ