วิสัยทัศน์ 

 

ผู้นำด้านบูรณาการศาสตร์และศิลป์สู่งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

The leader in the field of scientific and artistic integration into research and innovation for sustainable development.

พันธกิจ

1. บูรณาการจัดการศึกษาวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. ผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. สร้างความร่วมมือและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดมูลค่าต่อสังคม  
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยการยกระดับการเรียนรู้ และความร่วมมือของเครือข่ายวิชาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างชื่อเสียง การยอมรับ และภาพลักษณ์ของคณะ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างระบบแวดล้อม (Ecosystem) สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย