รองศาสตราจารย์ปิยนุช    นาคพงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
E-mail : piyanuch.n@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ    พรมศิลา
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)
E-mail : worapan.p@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์    อยู่สำราญ
(ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
E-mail : alongkorn.y@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล    วุฒิกนกกาญจน์
E-mail : sasiwimol.w@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร    บุญทรง
E-mail : kanokporn.b@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์    คำทับทิม
E-mail : usarat.k@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล    หงส์เกรียงไกร
E-mail : rattapon.h@mail.rmutk.ac.th
ดร.เทพรัตน์    ลีลาสัตตรัตน์กุล
E-mail : tapparat.l@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา    มงคลวิสุทธิ์
E-mail : wantana.m@mail.rmutk.ac.th
ดร.ณิชชาอร    ชูเมือง
E-mail : nichaonn.c@mail.rmutk.ac.th
นายบุญชัย     ด้วงสวัสดิ์
E-mail : boonchai.d@mail.rmutk.ac.th