ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต   กำลังกล้า
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail : kanchit.k@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา    มีหนองหว้า
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
E-mail : atittaya.m@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผิวพรรณ  ประจันทร์ศรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail : piewpan.p@mail.rmutk.ac.th
ดร.นชพรรณ จั่นทอง
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
E-mail : nachaphan.j@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา   เสาร์สิงห์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
E-mail : rungtiav.s@mail.rmutk.ac.th
นางสาวกานดา    คล้ายวรรณะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
E-mail : kanda.k@mail.rmutk.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
E-mail : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ    พรมศิลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
E-mail : worapan.p@mail.rmutk.ac.th
ดร.พุดกรอง    พันธุ์อุโมงค์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
E-mail : putkrong.p@mail.rmutk.ac.th
นายอภิชาติ    ทองพลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
E-mail : apichard.p@mail.rmutk.ac.th
 
นายวิสุทธิ์    แซ่แต้
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : wisut.s@mail.rmutk.ac.th
นายวิสิฐ    ตั้งสถิตกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : wisit.t@mail.rmutk.ac.th
นายปริญญา  สัญญะเดช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
E-mail : parinya.s@mail.rmutk.ac.th