ประวัติความเป็นมา
   
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกำเนิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยเริ่มต้นการก่อตั้งคณะจากการรวมกันของแผนกวิชาและคณะวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาเขตพระนครใต้ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ และ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ ดังนี้
1. แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตพระ-นครใต้
2. แผนกวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตพระนครใต้และวิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ
3. แผนกวิชาเคมีปฏิบัติ คณะวิชาเทคโนโลยีเคมี วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ
5. สาขาวิชา / แผนกวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
6. สาขาวิชา / แผนกวิชาเคหภัณฑ์ คณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
7. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน คณะสถาปัตยกรรม วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
     เริ่มการจัดตั้งคณะเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยคณะกรรมการจัดตั้งคณะ ประกอบด้วย หัวหน้าแผนก / หัวหน้าสาขา หัวหน้าคณะวิชาเดิม และอาจารย์ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประกาศเป็นคณะที่ถูกต้องตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยแบ่งโครงสร้างภายในเป็น 3 ภาควิชา 9 สาขาวิชา
1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1.1 สาขาวิชาเคมี
1.2 สาขาวิชาชีววิทยา
1.3 สาขาวิชาฟิสิกส์
 
2. ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
2.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
3. ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
3.4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม
สถานภาพปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น สำนักงานคณบดี ภาควิชา และสาขาวิชา ประกอบด้วย 1 สำนักงานคณบดี 3 ภาควิชา และ 12 สาขาวิชา ดังนี้
 
1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
   1.1 สาขาวิชาเคมี
   1.2 สาขาวิชาชีววิทยา
   1.3 สาขาวิชาฟิสิกส์
   1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
   1.5 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
 
2. ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
   2.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   2.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
3. ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
   3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
   3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
   3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
   3.4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม
   3.5 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารสถานที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ดังนี้
 
– สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี บรมราชินีนาถ
 
– ภาควิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ที่ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี บรมราชินีนาถ สาขาชีววิทยา ชั้น 7 สาขาฟิสิกส์ ชั้น 5 สาขาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ชั้น 6 และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้น 8 สาขาเคมี อาคาร 10 ชั้น 2, 3
 
– ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี บรมราชินีนาถ สาขาคณิตศาสตร์ ชั้น 2 และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 และ ชั้น 10
 
– ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ อยู่ที่ อาคาร 21, 23 สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ อยู่ที่ อาคาร 22, 25 สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ อยู่ที่ อาคาร 15/5 และสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ อยู่ที่ อาคาร 9