สาส์นจากคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ยินดีต้อนรับสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานด้านบริหารในตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ กระผมเชื่อมั่นในบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงของคณะแห่งนี้ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและเป็นหลักให้กับสังคมด้วยองค์ความรู้
         สำหรับแนวทางหรือนโยบายและแบบแผนในการนำคณะไปสู่ความสำเร็จอย่างมีเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่น คือการมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่เก่งปฏิบัติและมีความรู้คู่คุณธรรม คณาจารย์มีศักยภาพที่โดดเด่นทางวิชาชีพทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างชัดเจนด้วยการบูรณการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการไปด้วยกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชนในด้านการยกระดับคุณภาพด้านรายได้และโอกาสในการดำเนินชีวิตต่างๆอย่างชัดเจน คณะมีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนทุกพันธกิจไปด้วยกัน โดยให้ผลลัพธ์ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการทำงานและความคุ้มค่าของผลงานที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการได้ รวมทั้งการบริหารจัดการพัฒนาระบบและกลไกในการจัดทำระบบฐานข้อมูลของคณะ การจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในคณะได้
          กระผมจึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ เข้ามามีบทบาทในการการร่วมแรง ร่วมใจ การทำงานด้วยความโปร่งใส และวัฒนธรรมของคณะที่ทำงานด้วยความเห็นใจผู้อื่นเพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนคณะแห่งนี้ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันต่อไป
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  กำลังกล้า
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี