การสืบค้นค่า Q และค่า Tier 1 ของวารสารในฐานข้อมูล Scopus

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Funamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2568
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rdi.rmutk.ac.th/?p=6333

แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ประจำปี 2566-2570

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบฟอร์มขอรับการปรึกษาด้านการวิจัย

แบบสำรวจความพึงพอใจ หลังใช้บริการ

หน่วยงานสนับสนุนด้านงานวิจัย

บริการสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่