ดร.นฤมล จอมมาก
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
 
E-mail : Naruemon.j@mail.rmutk.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติศาสตร์ กระบวน
(หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์)
E-mail : Kitisart.k@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
E-mail : putkrong.p@mail.rmutk.ac.th
ดร.สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล
E-mail : Savarak.c@mail.rmutk.ac.th
นางสาวอาฒยา สันตะกุล
(หัวหน้าฝ่ายฝึกงานอบรม สำนักงานสหกิจศึกษา)
E-mail : Ataya.s@mail.rmutk.ac.th
นายสุวิช  คงสาคร
E-mail : suwit.k@mail.rmutk.ac.th