คำสั่งปฏิบัติราชการประจำปี 2566

258.2566
203.2566
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์