ใบลา

 • สำหรับอาจารย์
  -ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   :  Word PDF 
  -ใบลาพักผ่อน                                            :  Word  :  PDF 
 • สำหรับสายสนับสนุนสาขาวิชา
  -ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   :  Word  :  PDF 
  -ใบลาพักผ่อน                                            :  Word  :  PDF 
 • สำหรับสายสนับสนุนสำนักงาน
  -ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   :  Word  :  PDF 
  -ใบลาพักผ่อน                                            :  Word  :  PDF 

แบบฟอร์ม การฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา

 • แบบฟอร์ม ขออนุญาตฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา

แบบฟอร์ม รายงานการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา

 • แบบฟอร์ม รายงานการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา

แบบฟอร์มการประเมิน

แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน (สายวิชาการ)

แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน (สายสนับสนุน)

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
ลูกจ้างชั่วคราว