ดร.สุรวิทย์    นันทการัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
E-mail : surawit.n@mail.rmutk.ac.th
ดร.นชพรรณ    จั่นทอง
(รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป)
E-mail : nachaphan.j@mail.rmutk.ac.th
นางสาวประภาพร    ร้อยพรมมา
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายฝึกอบรม)
E-mail : prapaporn.r@mail.rmutk.ac.th
นายปฏิพากย์    ปุ่นอุดม
E-mail : patipak.p@mail.rmutk.ac.th
นางสาวอนัญญา    ไทยบุญนาค
E-mail : ananya.t@mail.rmutk.ac.th
นางสาวสุวรรณา    รุ่งเรือง
E-mail : suvanna.r@mail.rmutk.ac.th