ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์  สุทธิสุวรรณ
E-mail : rutairat.s@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณี   ศรีคำสุข
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
E-mail : phatchani.s@mail.rmutk.ac.th
ดร.พิชามญชุ์  น้อยสุวรรณ
E-mail : phichamon.n@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต  เรืองสว่าง
E-mail : nisit.r@mail.rmutk.ac.th