นางประภาภรณ์    แสงสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
E-mail : prapaporn.s@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา    เสาร์สิงห์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
E-mail : rungtiva.s@mail.rmutk.ac.th
นายวิสุทธิ์    แซ่แต้
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : wisut.s@mail.rmutk.ac.th
ดร.อิทธิณัฐ    ตันติวิทิตพงศ์
(รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
E-mail : ithinath.t@mail.rmutk.ac.th
ดร.เศรษฐา    วีระธรรมานนท์
 
E-mail : settha.v@mail.rmutk.ac.th
นางวรัศมน    เชื้อฟัก
E-mail : warassamon.c@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีภรณ์    วัฒนจินดา
E-mail : sineeporn.w@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร    ผดุง
E-mail : jittrakorn.p@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ชัย    น้อยคำสิน
E-mail : monchai.n@mail.rmutk.ac.th
นางบุรณี    อดิศรพันธ์กุล
E-mail : buranee.a@mail.rmutk.ac.th
นางสาวชญานิษฐ์    วงษ์ทองดี
E-mail : chayanis.w@mail.rmutk.ac.th