นายกิตติ    จรินทร์ทอง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
E-mail : kitti.j@mail.rmutk.ac.th
ดร.ธนวรรณ    เวียงสีมา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม
E-mail : thanawan.v@mail.rmutk.ac.th
นางสาวกานดา     คล้ายวรรณะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
E-mail : kanda.k@mail.rmutk.ac.th
นายสุริยา    สงค์อินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา
E-mail : suriya.s@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย    พรมาลัยรุ่งเรือง
E-mail : wichai.p@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาตราจารย์สูนฤต    เงินส่งเสริม
E-mail : sunarit.n@mail.rmutk.ac.th