งานจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อหรือขออนุมัติจัดจ้าง
แบบฟอร์ม พส. 2 ใบขออนุมัติจัดซื้อ
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมอบรม/สัมมนา
แบบฟอร์มขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ลูกจ้างประจำ/พนักงานเงินรายได้ ประจำภาคเรียน…

งานพัสดุ