ดร.ประนัดฎา    พิมสี
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
 
E-mail : pranudda.p@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา    มีหนองหว้า
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
E-mail : atittaya.m@mail.rmutk.ac.th
นางสาววรงค์พร    รัตนบุญ
E-mail : warongporn.r@mail.rmutk.ac.th
นางสาววรรณิสา    แก้วบ้านกรูด
E-mail : wannisa.k@mail.rmutk.ac.th
ดร.ศิรประภา  ชาญสถิตโกศล
E-mail : …………..@mail.rmutk.ac.th
ดร.องอาจ สินสมบูรณ์
E-mail : …………..@mail.rmutk.ac.th