ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย    ดิษฐาภรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
E-mail : somchye.d@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช    กลิ่นพิกุล
E-mail : nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th
ดร.โสภา    หนูแดง
E-mail : sopa.n@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์    บินดาร์
E-mail : wilailak.c@mail.rmutk.ac.th
นายเสน่ห์  สำเภาเงิน
E-mail : saneh.s@mail.rmutk.ac.th
นายวรชัช    บู่สามสาย
E-mail : vorachat.b@mail.rmutk.ac.th